Mistraföretag uppköpt för framtidens vattenfrågor

Att lyckas få till en mer hållbar hantering av vatten och avlopp är en av de stora globala framtidsfrågorna.

läs mer
Mistra och Formas storsatsar på humanistisk miljöforskning

Mistra och forskningsrådet Formas finansierar ett humanistiskt forskningsprogram som ska ledas av Linköpings universitet.

läs mer
Mistras VD är med och stakar ut en hållbar framtid

Åke Iverfeldt ingår i det nyinrättade framtidskansli som regeringen utsett för att bidra med kunskap om hur Sverige kan få en hållbar och konkurrenskraftig utveckling.

läs mer
42 miljoner till forskningsprogram om cirkulär ekonomi

En av näringslivets stora utmaningar är att försöka frikoppla tillväxt från ökad resursanvändning.

läs mer
Hållbar plast och konkurrenskraft i fokus för ny utlysning

Plast är både billigt och enkelt att tillverka, och kan användas till i stort sett allt

läs mer
Mistra Urban Futures utvärderar FN:s hållbarhetsmål

När FN:s millenniemål för att minska fattigdomen i världen löpte ut 2015 ersattes de med ett antal globala hållbarhetsmål.

läs mer
Internationell medvind för svensk Arktisforskning

Sverige är på allvar med på den internationella policy-och forskningsarenan om Arktis framtid.

läs mer
Biologisk metod verksam för att minska algblomning

Övergödda sjöar kan restaureras genom att minska deras bestånd av mört och braxen.

läs mer
Nya miljoner till miljöinnovationer

Mistra Innovation beviljade fem nya projekt medel för att utveckla innovativa och framgångsrika produkter inom miljöområdet.

läs mer
80 miljoner till forskning om mode och återvinning

Mistra beslutade i juni att investera i en andra fas av de två programmen Mistra Future Fashion och Mistra Closing the Loop.

läs mer
Fallstudier kartlägger miljöeffekter i nanoskala

Nanoteknik ger möjligheter att ta fram allt från läkemedel till teknik för att möta klimathotet.

läs mer
Forskningscentret Misum uppmärksammas i rapport

Forskningscentret Misum om hållbara marknader spelar en viktig roll i Handelshögskolans arbete för att inkludera hållbarhet

läs mer
Forskare nätverkar utomlands som Mistra Fellows

För att bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet mellan Mistras olika forskargrupper och internationella forskningsorganisationer finns Mistra Fellows Programme.

läs mer
MistraPharma föreslår nytt centrum för läkemedel och miljö

MistraPharma har undersökt hur läkemedelssubstanser i låga doser påverkar ekosystem i sjöar, hav och vattendrag.

läs mer
Transformation till ett liv inom planetens gränser

Den internationella konferensen Transformations arrangerades av Stockholm Resilience Centre

läs mer
Mistras nya utlysning fokuserar på mobilitet

Transporter står för en betydande miljöpåverkan på inte minst klimatet.

läs mer
Smarta material fokus för nytt Mistraprogram

Intresset ökar för smarta material och hur de ska kunna bidra till en bättre miljö.

läs mer
Skogsägare bättre rustade möta klimatförändringar

Svenska skogsägare har fått mer på fötterna om hur de kan anpassa skogsbruket till effekterna av ett förändrat klimat genom Mistra-SWECIA.

läs mer
Ytterligare 50 miljoner till Mistra Biotech

Mistra Biotech som tar ett helhetsgrepp kring växtförädling och attityder kring genmodifierade grödor fick grönt ljus för en andra fas.

läs mer
Mistraforskare bidrog till historiskt klimatavtal i Paris

I december förhandlade världens ledare fram ett nytt globalt klimatavtal i Paris

läs mer

Mistra ska bidra till att lösa väsentliga, prioriterade miljöproblem. Vi ska också bidra till en god livsmiljö, till Sveriges konkurrenskraft och ta tillvara industriella tillämpningar. Så visst bidrar vi till den goda samhällsutvecklingen!

Vi gör det genom att finansiera forskning av högsta internationella klass. Samtidigt försöker vi föda in forskningen i beslutsprocesser eller i tillämpningar inom näringslivet. Men vi ska inte satsa på det som andra gör, däremot ska vi vara snabbfotade. Det kanske andra också vill vara, men vi har en organisationsform som gör att vi kan vara snabba. Vi har ett litet kansli, en omfattande omvärldsanalys genom samarbeten och kan relativt obyråkratiskt hugga på nya områden som kommer upp.

Under 2015 har FN antagit sina hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals, och klimatförhandlingarna resulterade i ett mycket bra avtal i december i Paris. Mistra och Mistras forskare har helt eller delvis varit engagerade under hela processen, kopplat till både klimatet och till hållbarhetsmålen.

I vår kapitalförvaltning har vi under lång tid haft en inriktning som varit både hållbar och lönsam. I dag har vi delat ut mer än 3,7 miljarder kronor till forskning och har 3 miljarder kronor kvar av vårt kapital. Så vi är fullständigt övertygade om att kapitalförvaltningen är lönsam om den har ett längre perspektiv och styrs av hållbarhetskriterier. Eftersom vi finansierar forskning med en hållbar inriktning är det väldigt viktigt att vi inte samtidigt förstör, utan istället bygger upp samhällsvärden med vår kapitalförvaltning.

Under året beslutade vi att göra en utlysning inom finansiella system. Från vår hållbara kapitalförvaltning har vi sett svårigheterna med och trögheten i omställningen av det finansiella systemet. Det gör det relevant med ett forskningsprogram inom området.

Slutligen är det viktigt att förstärka Mistras totala påverkan, vilket är något vi börjat adressera ordentligt under 2015. Vi ska försöka styra mot detta och i framtiden tydligare utvärdera vilken påverkan vi faktiskt har.

Åke Iverfeldt, VD Mistra

Åke Iverfeldt, VD Mistra

Lösa viktiga miljöproblem

Lösa viktiga miljöproblem

Med sina satsningar bidrar Mistra till att lösa klimatfrågan och andra miljöproblem som kräver vetenskap av strategisk betydelse. Forskningen kombinerar olika kunskaper och involverar redan från början relevanta aktörer för att komma till nytta.

Starka forskningsmiljöer

Starka forskningsmiljöer

Mistra bygger upp starka forskningsmiljöer av hög internationell klass som bidrar till hållbar utveckling. Program och forskningscentrum ger både unik tvärvetenskaplig kunskap och utvecklar helt nya vetenskapliga områden.

Konkurrenskraft och tillämpningar

Konkurrenskraft och tillämpningar

Svensk konkurrenskraft stärks av Mistras forskningssatsningar. Företag, offentliga aktörer och andra användare utvecklar nya produkter, tjänster och arbetsmetoder som bidrar till ett bättre liv och att samhället ställs om för framtidens utmaningar.

Framgång i klimatarbetet öppnar för nya satsningar

Klimatfrågan har en central plats bland miljöproblemen som Mistra arbetar med. Några program försöker bromsa temperaturhöjningen medan andra söker svar på vilka anpassningar som krävs för att minimera effekter av ett klot som trots insatser blir allt varmare. Tillsammans har de bidragit till att ge Mistras forskning ett högt internationellt anseende och lagt grunden för ny klimatforskning.

När de stora internationella klimatförhandlingarna drar igång ska alla viktigare delfrågor redan vara manglade, förhandlade och klara. Så var det även när världens ledare samlades för att enas om ett nytt avtal i Paris strax före jul 2015. Nästan åtminstone.
– När vi kom dit insåg vi att förhandlarna inte hade något färdigt förslag om hur de åtgärder som ett land gör för att minska utsläpp i ett annat ska tillgodoräknas. Att vi skulle arrangera ett seminarium i ämnet under den andra förhandlingsdagen var en slump men det gjorde att vi på ett direkt sätt kunde påverka avtalets utformning, säger Lars Zetterberg, verksam inom Mistra Indigo och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.Mistra Indigo har haft som ett av sina uppdrag att ta fram beslutsunderlag till politiker, myndigheter och svenska företag. Ett par av forskningsområdena har varit den europeiska utsläppshandeln och hur olika internationella marknader för koldioxid fungerar.

Arbeten som inte alltid ger direkta resultat. Men ofta ändå viktiga för den långsiktiga utvecklingen.
– Vi arbetade länge med ett förslag om att införa ett minimipris på utsläppsrätter. När vi presenterade det för ministrar, EU-parlamentariker och forskarkollegor sa alla att det var fel väg att gå. Nu, några år senare, talar alltfler om att förslaget kanske inte är så dumt ändå. De börjar inse att det är vad som krävs för att vi ska få någon ordning på handeln med utsläppsrätter. Jag vill gärna tro att vår forskning har bidragit till att synen på minipriser har förändrats.


Andra gånger kommer inte någon motsvarande omsvängning, istället väljer politikerna lösningar som forskarna inom Mistra Indigo inte anser är den optimala. Kanske inte ens det näst bästa.
– Klimatpolitik är det möjligas konst. De förslag som vi anser är de bästa är ofta inte politiskt möjliga att genomföra, men det betyder inte att vi sätter oss ned och surar. Det är bara att jobba på och ta fram de underlag som behövs för att genomföra de alternativ som det går att nå enighet kring säger Lars Zetterberg.

Mistra Indigo har även haft ett nära samarbete med forskare på den amerikanska tankesmedjan Resources for the Future. Det har resulterat i en växelverkan av idéer över Atlanten om hur olika styrsystem ska utformas.
– Ibland har de lärt av oss, och ibland har vi lärt av dem.

Mistras olika program som ska bidra till arbetet med olika miljöproblem befinner sig hela vägen längs en skala som går från övergripande policyfrågor till konkreta åtgärder i svensk vardag. Längst ut på den övergripande och internationella sidan befinner sig Mistra Indigo, på andra sidan finns Future Forests och Mistra-SWECIA. De har både ett tydligare fokus på det svenska samhället och dess behov av att hantera förväntade klimatutmaningar.
– Våra forskningsprogram ska bidra till lösningar på olika miljöproblem. Dit hör den globala temperaturökningen och därför har många av våra program ett tydligt klimatfokus. Mistra var tidigt med på tåget genom att finansiera forskning om klimatmodellering. Med tiden har vi även kommit att stödja forskning om hur samhället måste förändras och anpassas för att klara de klimatförändringar som väntar, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra.

Även om bredden är stor finns ändå inte allt, bland annat har Mistra valt att inte i någon större utsträckning finansiera energiforskning. Motivet är att andra aktörer redan spelar framgångsrikt på den bollen.

Om forskarna på Mistra Indigo har rört sig bland internationella beslutsfattare har de som har verkat inom Future Forests och Mistra-SWECIA mött enskilda skogsägare runt om i Sverige.

Båda programmen har med ett tydligt tvärvetenskapligt anslag studerat hur klimatet förändras, och klimatförändringarnas effekter. Forskarna har även utarbetat strategier för klimatanpassning.
– Under de åtta år som vi har verkat har skogen fått en allt större tyngd inom programmet. Och det har vi gjort i ett nära samarbete och i en djupstudie med 28 enskilda skogsägare i Skåne, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland, samt genom en större enkätstudie med 3 000 skogsägare och 1 000 yrkesverksamma inom skogen. Vi har även samverkat med andra aktörer inom den svenska skogssektorn, säger Åsa Gerger Swartling, knuten till Mistra-SWECIA och forskare vid Stockholm Environment Institute.


Synen på klimatanpassning har förändrats under de åtta år som Mistra-SWECIA har verkat. När programmet startade var det i det närmaste fult att prata om vi skulle förbereda oss på ett varmare klimat, det ansågs av många som ett sätt att ge upp.– Idag anser vi att det var ett något naivt sätt att se på frågan. Nu är det mer accepterat att, parallellt med att minska utsläppen av växthusgaser, fundera på och arbeta med förebyggande åtgärder. Starten av Mistra-SWECIA var väl tajmat med det uppvaknandet och jag hoppas att vi har bidragit till att debatten har mognat och att frågor som rör klimatanpassning numera är ett eget och allmänt accepterat forskningsfält.

En förklaring till att Sverige som var tidigt ute med annan klimatforskning, var sena med att ta sig an anpassningsfrågor kan vara att det här fanns en tro att klimatförändringar för vår del mest skulle ge positiva effekter. Till exempel att skogen kommer att växa snabbare och att det kanske blir möjligt att odla vindruvor i större skala.
– I själva verket finns det en rad negativa konsekvenser på naturens ekosystem och för flera samhällssektorer. Effekter som inte är tillräckligt kända. Därför måste vi arbeta nära de skogsägare som i sin vardag tvingas hantera de nya utmaningarna. Många gånger har de bidragit med erfarenheter som vi själva aldrig hade tänkt på men även insikter om att klimatanpassning är en mer komplex process än vad vi tidigare förstod. Det har lett till ett gemensamt lärande som vi forskare, men förhoppningsvis även skogsägarna, har fått ut mycket av, säger Åsa Gerger Swartling.


För att ge något tillbaka till alla dem som har deltagit i olika undersökningar har Mistra-SWECIA hela tiden valt att publicera sina resultat i populärvetenskapliga rapporter.– Det har bidragit till att många av dem har återkommit till oss och berättat hur de har påverkats av sitt deltagande i forskningen och hur tänker göra för att anpassa sitt eget skogsbruk. Tankar som det kommer att ta tid innan de får genomslag. Skogsägare är nämligen vana att tänka i upp till 80-åriga perspektiv och hoppar därför inte på nya trender i första taget. De vill ofta ha ordentligt på fötterna innan de byter inriktning, men förhoppningsvis har vi bidragit till att ge dem bättre underlag för framtida beslut.

Vilka blir då de långsiktiga effekterna av Mistras klimatforskning? Det återstår att se, även om det går att peka på en del direkta resultat i närtid
– Mistra har med åren blivit ett starkt varumärke inom klimatarbetet, internationellt anses stiftelsen stå som en garant för bra forskning. Även om Mistra Indigo nu är ett avslutat kapitel kommer den kunskap som vi har byggt upp att komma till nytta. Inom nya program eller någon annanstans inom forskarvärlden, menar Lars Zetterberg.

En sak är dock säker, att Mistra satsar vidare. Efter en längre tids förberedelser gjordes två utlysningar inom klimatområdet i början av 2016. En internationell expertpanel har bland annat utvärderat den tidigare klimatforskningen under året, och betyget blev i huvudsak utmärkt. Panelen ville gärna se satsningar framöver på program som kan bidra till att skapa ett klimatneutralt Sverige och hur samhället ska anpassas för att klara klimatrelaterade utmaningar.
– Expertpanelens råd har därför lett fram till ett beslut om att utlysa två nya program. Det ena om genomgripande samhällsförändringar för att nå tuffa klimatmål, det andra om geopolitik och sambandet med klimatförändringar, säger Thomas Nilsson på Mistra.

Starka forskningsmiljöer förvaltas för att leva vidare

Mistra ska inte bara göra världen mer hållbar och stärka svensk konkurrenskraft. Lika viktigt är att förbättra akademin med satsningar som skapar starka och bestående tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Tanken är att forskningen ska fortleva även efter de sex till åtta år programmen normalt pågår. Det är bland annat därför Mistra säger att man investerar i forskning, inte att man finansierar den.

Även om de forskningsprogram Mistra inrättar är långa finns risken att ansträngningarna löses upp i dimmor när de är slut. Universitet är trögstyrda skutor och om resurserna slutar komma från ett håll faller de tillbaka i det gamla.

Det var en punkt som en internationell expertpanel anlitad av Mistra satte ljuset på nyligen. Den tillsattes under 2015 för att utvärdera tidigare klimatsatsningar. Panelens ordförande Harald Dovland menade visserligen att Mistras satsningar är osedvanligt långsiktiga och att forskningen håller hög kvalitet. Men det finns en tendens att barnet åker ut med badvattnet när programmen är över.

Även Sweco som utvärderade 20 år av Mistraforskning för några år sedan snuddade vid samma slutsats. Vissa program bidrog till att nya fält och bestående organisationer utvecklades. Samtidigt konstaterades att etableringen av centra och forskningsmiljöer ofta upphör vid programmets slut. ”Med det finns en risk att förlora uppbyggd kompetens och position” enligt Sweco.

Fråga är alltså, hur ska man få forskningen att leva vidare när programmet är över? Ett problem alla forskningsfinansiärer brottas med.

Johan Edman är programansvarig på Mistra.
– Det är något vi jobbar med. Vi ställer redan en del informella krav. Vi begär att budgeten ska trappas ned under andra fasen och på så sätt markerar vi vår exit. Tanken är att någon annan ska kliva in och ta över. Men vi kan göra mer.

Han förklarar att frågan är uppe på bordet och att Mistra nyligen utvecklat nya utvärderingskriterier som tydliggör Mistras förväntningar på långsiktiga resultat. Men det finns andra saker som gynnar långsiktighet. Till exempel att involvera lärosäten och industrin ekonomiskt. Att Mistra kräver motfinansiering handlar inte enbart om att spä ut forskningsinvesteringarna. En viktigare del är att motfinansiering skapar engagemang.

– Om Mistra går in med 100 procent, då kostar det inget att lägga programmet på hyllan. Men om det är något du själv har investerat tid och pengar i så vårdar du det bättre, säger Johan Edman.

Han menar att man bör börja fundera på livet efter programslutet redan tidigt och inte de sista åren när forskarna är fullt upptagna med att skriva artiklar och syntesrapporter. Det finns goda exempel på program som har agerat med god framförhållning. Ett av dem är Stockholm Resilience Centre, SRC, som befinner sig i sin andra och avslutande fas med Mistrafinansiering. Där anställdes en särskild fundraiser för att säkra centrets långsiktiga överlevnad och idag svarar Mistra för endast 20 procent av finansieringen medan centret får sin övriga försörjning från andra håll. Från år 2019 ska SRC klara sig på egen hand.


Ett annat exempel är MistraPharma som studerat läkemedels miljöeffekter under åtta år och avslutades under 2015. När programmet summerade sina resultat och rekommendationer för beslutsfattare, ingick som en punkt hur kunskapen bör föras vidare i ett nytt centrum för läkemedel och miljö hos Läkemedelsverket. På liknande sätt har Mistra Urban Futures som forskar om hållbara stadsmiljöer fått tydligare krav på att säkerställa centrets fortlevnad. Det var en förutsättning för fortsatt finansiering och centret som leds från Göteborg håller på att mejsla ut sin strategi för en fortsättning efter 2020.

En blivande stark forskningsmiljö som Johan Edman ser med nyfikenhet på är nystartade satsningen The Seed Box: An Environmental Humanities Collaboratory. Mistra har initierat den tillsammans med Formas och i satsningen medverkar 13 lärosäten för att samla svensk humaniora inom miljö- och hållbarhetsforskning under ett och samma paraply vid Linköpings universitet. Målet är att etablera ett varaktigt kraftcentrum inom Environmental humanities, ett forskningsfält med rötter i 1800-talet och tänkare som Henry David Thoreau och John Muir och som är på framväxt internationellt.

Chanserna till varaktighet ökar också genom att vara riktigt bra. Sif Johansson, idag programchef för Mistras satsning EviEM, som sysslar med evidensbaserade utvärderingar av miljöinsatser, var tidigare chef för Mistraprogrammet MARE, som fokuserade på kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning av Östersjön med stöd till beslutsfattare. Efter avslutat program har forskningen om beslutssystemet Baltic Nest fortsatt i det internationella samarbetet Baltic Nest Institute med partner vid Århus universitet i Danmark, Miljöcentralen i Finland och vid Östersjöcentrum vid Stockholms universitet i Sverige.

Den främsta orsaken till framgången med Baltic Nest var enligt Sif Johansson att alla länder kring Östersjön accepterade beslutssystemet och Helsingforskommissionen (Helcom) använde det i sin så kallade Baltic Action Plan. Systemet användes även i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten.

– Men vi såg också till att göra oss synliga i de sammanhang som var viktiga. För att skapa acceptans för Baltic Nest tog vi bland annat tog kontakt med beslutsfattare i olika länder, ordnade en workshop på Helcom och arrangerade workshops på internationella konferenser, säger Sif Johansson.


Ett av Mistras särmärken är de tvärvetenskapliga satsningarna, vilket gör att man för samman forskare som annars kanske inte ens skulle träffat varandra. Men tvärvetenskapliga samarbeten kan vara svårt för akademin att svälja. Det vet Annika Nordin som under åtta år lett Future Forests.

– Tvärvetenskaplig forskning passar sällan in i den akademiska strukturen på ett universitet. Institutionerna är organiserade efter specifika ämnen. På SLU kan det vara växtfysiologi, ekolog, skogsskötsel etcetera. Där passar en tvärvetenskaplig organisation som Future Forests inte jättebra in, säger Annika Nordin.

Just nu är Mistraprogrammet Future Forests inne på sitt sista år. Forskare har ägnat åtta års ansträngningar åt att komma fram till hur svensk skog ska räcka till för alla som vill ta del av den, hur natur- och rekreationsvärden ska samsas med det faktum att skogen är en basresurs för svensk ekonomi.

Annika Nordin har lyckats bygga upp en tvärvetenskaplig miljö som nu fungerar högklassigt. Åtta års forskning och utåtriktad verksamhet har lett till att olika intressenter har kommit samman och lärt sig mer om varandra.

Men Annika Nordin vet att om hon nu släpper allt så riskerar det som skapats i programmet snabbt att blekna bort.

Hur ska man då gå vidare? Future Forests drivs av ett konsortium som består av Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Skogforsk. Enligt Annika Nordin finns ett intresse hos dessa att permanenta forskningen i Future Forests. Hon siktar på att bilda en form av centrumbildning i Umeå som fortsätter att borra i frågorna och vara en arena för skogens intressenter.

– Det är vår ambition. Vi har spelat bollen mot universiteten och mot Skogforsk. Men hur mycket de är beredda att satsa är ännu oklart. Det handlar alltid om pengar på universiteten, säger Annika Nordin.

Innovationer ger nya lösningar för en giftfri vardag

Mistras forskning handlar inte bara om att påverka på policynivå och att förstå komplexa skeenden. Vissa satsningar ska lösa väldigt handfasta problem och bidra till att innovationerna kommer ut på marknaden. Miljövänlig båtbottenfärg och blyfri mässing är ett par exempel där forskningen har gett greppbara resultat som även utvecklar nya företag.

En av de mest kommersiellt lyckade produkterna som har sett dagens ljus inom ett Mistrafinansierat program är Selektope, en substans som kan blandas in i båtbottenfärger för att inte havstulpaner inte ska få fäste på skrovet och göra att båten rör sig långsammare i vattnet.Första steget mot en fungerande båtbottenfärg utan giftig koppar togs för mer än tolv år sedan när några forskare på Göteborgs universitet upptäckte att ett veterinärmedicinskt preparat som används som sömnmedel för hundar och katter har den raka motsatta effekten på havstulpaners larver. Istället för att somna börjar deras ben sprattla vilket gör att de inte kan får fäste på hala båtskrov.

Forskarna presenterade sin upptäckt för Mistra och ganska snart fick de ett forskningsanslag beviljat inom ramen för programmet Marine Paint. Redan efter ett par år hade de utvecklat en produkt med hög effektivitet som håller båtar rena så att de kan köras mer bränslesnålt, utan att den marina miljön skadas. Färgen har varit tillgänglig på den kinesiska marknaden under några år men det verkliga genombrottet kom under 2015 när substansen blev godkänd för användning inom EU.

– Tack vare godkännandet kan vi nu nå ut brett på marknaden. Det innebär även att våra kunder, färgbolagen, vågat satsa på att utveckla produkter som bygger på vår teknologi. Förhoppningsvis kommer det att leda till vi flerdubblar försäljningen, säger Lena Lindblad, forskningschef på företaget I-Tech som forskarna gemensamt grundade för att kunna kommersialisera sin upptäckt.

Lena Lindblad, som själv har varit med under hela utvecklingsresan, hävdar att de inte hade lyckats få fram en färdig produkt utan det betydelsefulla stödet från Mistra i ett tidigt skede.
– Det handlar inte bara om pengar utan även signalvärdet; att detta var ett projekt värt att satsa på.

Under senare år har Mistra i ökande grad satsat på projekt som på ett liknande sätt söker lösningar på väl avgränsade problem.
– Det har lett till att flera nya produkter har kommit ut på marknaden men även bidragit till att traditionellt konservativa branscher har tagit betydande steg mot ett mer hållbart utnyttjande av resurser, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.


Mistra arbetar även mer övergripande. Ett bredare angreppssätt har programmet Mistra Future Fashion. I det arbetar forskarna för en mer hållbar modeindustri. Programmet är organiserat i fyra teman som alla ansluter till en cirkulär ekonomi. De rör design, en mer hållbar leverantörskedja, hur användare kan bidra till mer hållbart mode samt textilåtervinningen kan öka.Konsumtion av kläder är många gånger snabb, men materialen är ”långsamma”. En utgångspunkt är att vi inte kommer ifrån det snabba modet, därför behövs kläder i helt nya, nedbrytbara material. Dessutom vore det en stor miljövinst om vi förlänger användandet av våra kläder. Om vi konsumenter använder våra kläder i genomsnitt tre gånger längre skulle miljöpåverkan minska med 70 procent.
– Samtidigt undersöker vi möjligheten att utveckla plagg av tygliknande papper, som inte ens går att tvätta utan går direkt till återvinning, säger Sigrid Barnekow som är biträdande programchef för Mistra Future Fashion.

De kläder hon syftar på är de vi kallar ”fast fashion”, de som glimmar under en festkväll men sedan inte längre känns lika spännande och istället blir hängande i garderoben. Då är det mer hållbart att de är i ett resurssnålt material och kan återvinnas direkt.


Än mer vardagsnära och konkreta är de projekt som får stöd genom Mistra Innovation och Closing the Loop. Den första omgången av programmet avslutades under 2015. Under perioden har sju olika projekt arbetat med allt från hur hela bilar bäst ska återvinnas till hur enstaka ämnen som fosfor ska kunna tas tillvara istället för att deponeras som farligt avfall. Samtidigt som den första perioden av programmet avslutades startade en andra omgång där sex olika projekt kommer att få dela på 38 miljoner kronor.
– De projekt som nu får medel är alla innovativa när det gäller att utnyttja de resurser som finns i avfallet. Även om de inbördes är väldigt olika hoppas vi att de ska hitta synergier som gör att de tillsammans skapar större miljö- och klimatnyttan än vad de kan göra var för sig, säger Christopher Folkeson Welch.Även programmet Mistra Innovation fungerar som ett paraply för en mångfald av mindre satsningar. Sedan starten har 16 olika projekt fått stöd. Jämfört med de stora programmen som får tiotals miljoner kronor beviljas de enskilda projekten inom Mistra Innovation enstaka miljoner. Avgränsningarna är samtidigt tydligare, det handlar oftast om att vidareutveckla en idé för att den ska kunna tas hela vägen ut till marknaden.


Ett exempel på en ny miljöinnovation är projektet Lead-Free Brass som leds av företaget MMA i Markaryd. De har fått 3 miljoner kronor av Mistra Innovation för att utveckla metoder för att kostnadseffektivt producera VVS-material i blyfri mässing. Bakgrunden till satsningen är att de komponenter som finns på marknaden idag innehåller upp till 3,5 procent bly vilket kan lakas ur och hamna i dricksvattnet och vidare till miljön.
– Intresset för produkten är stort på flera håll i världen. Inte minst i USA där kraven när det gäller blyhalten är tuffare än här, säger Kent Nilsson, chef för produktion och teknik på MMA.Kommersiella framgångar bidrar till att stärka den svenska konkurrenskraften. Men det är inte allt, lika viktigt är att de ger svensk forskning ett bättre anseende i omvärlden.
– Effekter som inte är lika lätt att räkna på som kronor och ören i en bolagskassa. Men nog så viktigt för Sveriges utveckling på sikt, menar Christopher Folkeson Welch.

Fem frågor till Lena Treschow Torell,
Mistras ordförande som nu slutar i styrelsen

 1. Hur känns det att lämna ordförandeklubban i Mistra efter sex år?

  Jag var faktiskt aktiv i styrelsen redan 1994 då jag satt med en period, så jag har varit med betydligt längre – ändå från starten.  Jag har suttit med i många olika styrelser i både näringslivet och akademin, men Mistra har varit ett av de absolut mest intressanta uppdragen. Just nu är jag styrelseledamot i Investor, SKF och SAAB, och är dessutom ordförande för Chalmers så jag har att göra. Men jag kommer sakna den fantastiska bredden på personer, med toppkompetens från helt olika sektorer. Att Mistras uppdrag är så brett och kräver samverkan mellan akademin, näringslivet och det politiska systemet gör också att alla i styrelsen anstränger sig, ingen har kunnat dominera, utan det har varit väldigt ödmjuka och givande möten.
 2. Med den långa blicken du har, hur har synen på miljöfrågor och forskningen inom området förändrats genom åren?

  I början var det uppförsbacke. Då var det här med stora tvärvetenskapliga program nytt, och miljöintresse var fortfarande mycket näbbskor och stora sjalar. Inte något som det talades om i företagens styrelser. Inom politiken har det hela tiden varit ett högt tryck när det gäller miljön, men det var en utmaning att sälja in miljöfrågor på tekniska högskolor och i industrin. De stora bolagen var ändå tidigt ute och såg potentialen, och idag ingår miljötänkande i de flesta svenska företags affärsmodeller. Det är en häftig utveckling!Jag vet själv från min egen tidigare forskning på Chalmers som handlade om litiumbatterier, att då fanns det inte på kartan för Volvo att ta in något sådant i sina bilar. Idag vet vi ju hur snabbt det området utvecklas.I början fokuserade vi på naturvetenskapliga och tekniska forskningsprogram i Mistra. Men nu har vi redan bra tekniska lösningar för att åtgärda många miljöproblem. För att komma framåt handlar det mer om att få till nya lagar, ändra beteenden och få med storindustrin för att få upp volymen på smarta nya innovationer. Därför har vi fokuserat allt mer på samhällsvetenskaplig forskning på senare år. Bland annat har finansbranschen fått upp ögonen för miljö och hållbarhet genom våra nya program vid Handelshögskolan i Stockholm. Nästa steg har blivit att även engagera humanister i programmet The Seed Box som leds från Linköpings universitet, så nu har vi verkligen hela forskningsbredden i våra satsningar.
 3. Vad är du mest stolt över att ni genomfört under dina år som ordförande då Mistra investerat drygt en miljard i olika satsningar?

  Jag vill nog inte lyfta fram något speciellt, vi har gjort så mycket. Men om jag istället ska ta en oväntad framgång är det vår satsning på båtbottenfärger. Där var starten för över tio år sedan att några forskare hade en ganska vild idé för hur de skulle stoppa havstulpaner från att fästa på båtar. Nu efter många års arbete i bland att ett forskningsprogram vi finansierade finns den giftfria färgen framme och har fått patent världen över. Jag gillar också vårt program Mistra Innovation som ger mindre företag möjlighet att knyta sig till universitet och forskningsinstitut. Det gör att de kan utveckla sina idéer på ett sätt som de inte skulle ha möjlighet till annars, och komma fram med nya smarta innovationer.Jag har arbetat i många bolagsstyrelser och ser att bolagen gärna rekryterar personer med kompetens från Handelshögskolan i Stockholm. Samtidigt har jag varit bekymrad över hur svagt Handels har varit på miljöområdet. Därför är jag väldigt nöjd och det känns otroligt viktigt att de nu med Mistras stöd gör rejäla satsningar på hållbar utveckling både i forskning och utbildning. Nu får de som studerar på Handels med sig ett miljötänkande – det kommer att hjälpa näringslivet att utveckla nya hållbara affärsmodeller.
 4. Miljöfrågorna utvecklas hela tiden, liksom forskningspolitiken och samhällets behov – hur ser du att Mistra ska följa med och bidra även framöver?

  Jag är trygg med att vi är effektiva och lättfotade i att hitta rätt forskningsområden. Vi har valt att låta Mistra ta in utomstående experter för att utvärdera potentialen för nya satsningar inom intressanta områden, och istället ha ett mindre kansli med kompetens att rigga forskningsprogram som inte kör på i tidigare hjulspår. Det gör att vi kan vara dynamiska och arbeta med stor bredd.Jag är också trygg med att vi levererar. Vi genomförde en stor utvärdering av effekterna från våra över 30 forskningsprogram för några år sedan, och nyligen gick en expertpanel igenom våra klimatssatsningar. Båda gav ett gott betyg och visade att vi varit till nytta och gett nya lösningar som bidrar till att lösa olika miljöproblem. Budskapet är att våra långsiktiga program som bjuder in aktörer tidigt i arbetet är rätt väg att gå för att skap den typen av forskning som kan ändra på processer i samhället och göra det mer hållbart.Något jag önskar att jag gjort och som jag kan ge som råd till nästa ordförande är att även utvärdera det akademiska genomslaget. Vad är till exempel värdet för forskare av att doktorera och göra karriär inom ett Mistraprogram? Det är jag nyfiken på.
 5. Vad mer av allt det som nu genomförs kommer du att följa nyfiket när du lämnar styrelsen i sommar?

  Eftersom jag själv har en bakgrund inom nanoteknikforskning är det extra spännande med programmen om nanoteknik och smarta material, där finns det en stor potential. Det ska också bli intressant att se vad som kommer ut av satsningen på grön humaniora i Linköping. Det är en djärv satsning som etablerar det nya forskningsfältet om hur människan reagerar på förändringarna som sker i samhället och hur vi kan hitta gemensamma vägar för att ställa om det i mer hållbar riktning.Så jag kan bara säga till styrelsen: Lycka till och mer nytt på samma sätt!

Varför hållbara
investeringar?

Klas Eklund, hållbarhetsekonom på SEB samt ledamot i Mistras styrelse och Mistras kapitalförvaltningskommitté.

Pengar har mer med hållbarhet att göra än man kanske tror. För det första krävs det kopiösa mängder finansiella resurser för att investera i hållbar teknik och energisystem. För det andra är det bra om man sätter ett pris på miljön, värderar den i pengar. Det sätter tryck på företagen och den finansiella sektorn att investera rätt och ta hänsyn till miljön. Finanssektorn är extremt viktig, det är ju den som kanaliserar de pengar som ska gå till investeringar. Det är finanssektorn som sätter betyg på krediter, alltså kreditvärdighet. Det är finanssektorn som bestämmer börsvärden. Allt sådant är signaler som påverkar företags investeringar, och vill och hoppas vi att investeringarna ska blir grönare så måste det avspegla sig i priserna, kreditvärderingarna och börserna. Och det är finansmarknaden som sköter allt det.

Finanssektorn har börjat intressera sig mycket mer för hållbarhet de senaste åren. Dels beror det ju på att miljöeffekterna av till exempel den globala uppvärmningen är tydligare, dels att det hänt mycket med de politiska beslutsfattarna. Det som hände på Parismötet, att G7 med de stora länderna har sagt att de så småningom inte ska ta upp mer fossila bränslen ur marken, och inte minst de svenska miljömålen. Allt det visar att det är allvar, och därför måste finanssektorn ta hänsyn till miljön.

Finanssektorn kan absolut spela en mer aktiv roll, och det är på gång. Det sker på olika sätt, till exempel att banker tar mer hänsyn till miljön när de beviljar krediter, att bankerna utvecklar hållbara produkter som exempelvis gröna obligationer och att fonder blir mer transparenta med sitt miljöavtryck. På alla de här områdena sker det en snabb utveckling, så finanssektorn kommer spela en mer pådrivande roll för klimat och bättre miljö.
Mistra kan göra flera saker. Dels ägnar sig stiftelsen åt att stötta forskning om hållbar miljö, dels vill kapitalförvaltningen också vara hållbar. Det vill säga, vi ska investera i gröna verksamheter. Vi vill vara ett föredöme och visa andra hur kapitalförvaltning kan vara hållbar.

Jag tycker att Mistras kapitalförvaltning varit ett föredöme under lång tid, och satsningarna nu på de stora forskningsprogrammen i grön finansiell ekonomi på Handelshögskolan hoppas jag verkligen kommer leda till stora genombrott i forskning och undervisning, som i sin tur kan påverka morgondagens beslutsfattare.

Misum är ett forskningsprogram vid Handelshögskolan som Mistra har satt igång med en ganska stor donation. Syftet är dels att forska om finansiella systems hållbarhet, dels att ägna sig åt undervisning så att blivande företagsledare, ekonomichefer eller vad de blir, redan från början ska kunna ta hänsyn till olika miljöeffekter i sitt arbete i företag.

När det gäller framtiden för Mistras kapitalförvaltning är en viktig uppgift att helt enkelt bli ännu bättre på att gå igenom vår portfölj i alla dess delar. Vad betyder ett företag vi äger, vad gör det och hur kan vi vara säkra på att det uppför sig bra ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv? Och hur kan vi sätta ännu mer press på de som förvaltar våra pengar, så att de i sin tur gör samma läxa med de företag de investerar i? Så vi ska höja vår kompetens och sätta hårdare tryck på de som förvaltar våra pengar.

Mistra i siffror

Utbetalningar från Mistra 0 Mkr

totalt för svenska mottagare i Mkr
0
totalt för utländska mottagare i Mkr
0

Utbetalningar i Mkr fördelat på lärosäten och institut

Utbetalningar i Mkr till de fem största mottagarna

0
Fem största mottagarnas andel i procent av totalt utbetalt belopp.

Mistras kansli

Åke-Iverfeldt-1-16-Foto-Anette-AnderssonÅke Iverfeldt
VD
ake.iverfeldt(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 24
Mobil: 070 – 732 03 17

Johan-Edman-16

Johan Edman
Programansvarig
johan.edman(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 28
Mobil: 070-732 40 73


Birgitta-Jonsson-Palmgren-16

Birgitta Jonsson Palmgren
Administrativ chef
birgitta.jonssonpalmgren(at)mistra.org
Tel: 08-791 34 80
Mobil: 070-344 54 66

Chris-Folkeson-Welch-16Christopher Folkeson Welch
Programansvarig
chris.welch(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 26
Mobil: 070-732 30 74


Malin-Lindgren-16

Malin Lindgren
Kommunikationsansvarig
malin.lindgren(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 27
Mobil: 076-112 37 00

Thomas-Nilsson-16

Thomas Nilsson
Programansvarig
thomas.nilsson(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 22
Mobil: 070-629 88 12

 


Linnea-Kassmo-16

Linnea Kassmo
Kontorskoordinator
linnea.kassmo(at)mistra.org
Tel: 08-791 10 23
Mobil: 070-659 09 60

Josefin-Lönberg-16

Josefin Lönberg
Ekonom
Josefin.lonberg(at)mistra.org