Mistra Future Forests ►

Sustainable Strategies under Uncertainty and Risk

Klimatförändring, globaliserad handel och allt större behov av energi och råvaror ökar efterfrågan på skogens resurser. Programmet utvecklar verktyg för vetenskapligt underbyggda beslut om framtidens skogsförvaltning. Målet är att hantera avvägningar mellan att utvinna mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2009–2016
  • Mistra investerar: 110 Mkr
  • Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet
Händelser under året
  • Forskare från programmet deltog på World Forestry Congress i Durban, Sydafrika i september

  • Seminarium om hyggesfritt skogsbruk på Kungl. Skogs- och lantbruksakademien i april. Intresset var stort för den här kontroversiella frågan om framtida metoder för skogsbruk.

stäng